CommitPackageVersionMaintainerSrcBinariesBuilt
2024-07-15sotkanet0.10.1Leo Lahti5 days ago
2024-07-10giscoR0.5.1Diego Hernangómez9 days ago
2024-07-09rogtemplate0.0.2.9100Diego Hernangómez10 days ago
2024-06-07geofi1.0.15Markus Kainu13 days ago
2024-01-08iotables0.9.3Daniel Antal14 days ago
2023-12-20eurostat4.0.0Leo Lahti2 days ago
2023-12-01retroharmonize0.2.5.003Daniel Antal22 days ago
2023-10-20sorvi0.8.21Leo Lahti4 days ago
2023-09-12rqog0.4.2023Markus Kainu12 days ago
2023-04-04oldbailey1.0.0Steph Buongiorno19 days ago
2023-04-01usdoj1.1.0Steph Buongiorno15 days ago
2023-02-13helsinki1.0.6Juuso Parkkinen13 days ago
2023-01-12RPublica0.1.3.9000Thomas J. Leeper15 days ago
2023-01-12ogdindiar0.0.0.9005Dhrumin Shah15 days ago
2022-09-24regions0.1.8Daniel Antal13 days ago
2022-06-22hetu1.0.7Pyry Kantanen8 days ago